Συμπεράσματα

Η οργάνωση του πρώτου Συνεδρίου για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί την απαρχή μιας προσπάθειας για την θέσπιση μιας συστηματοποιημένης διαδικασίας ανταλλαγής θέσεων, απόψεων και εμπειριών, με τη συμμετοχή κορυφαίων Πολιτειακών, Κυβερνητικών και Κρατικών αξιωματούχων, θεσμικών φορέων του κλάδου, Ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων καθώς και εκπροσώπων Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων.

Η οικονομική εξυγίανση και αναδιοργάνωση των μεγάλων εταιριών του κλάδου τα τελευταία τρία χρόνια, η προσέλευση νέων επενδυτικών κεφαλαίων και η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί, είναι συνθήκες ικανές ώστε η Ελλάδα να παίξει ξανά ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Το συνέδριο ανέδειξε τη βούληση και τη δυναμική του κλάδου στο να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη συλλογική προσπάθεια που είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν σημαντικά οφέλη, όχι μόνο για την ιχθυοκαλλιέργεια, αλλά και για την εθνική οικονομία.

Η κοινή οργάνωση αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μέσα από την λειτουργία της ΕΛΟΠΥ θέτει τις προκλήσεις για το μέλλον στοχεύοντάς στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου με τις εξαγωγές να εκτιμάται ότι θα ανέλθουν, σε βάθος χρόνου, σε 1 δις ευρώ, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 4.000 νέες θέσεις εργασίας στο σύνολο τους στην Ελληνική περιφέρεια.

Η μεγάλη επιτυχία του συνεδρίου σε συνδυασμό με το υψηλό κύρος των ομιλητών, με προεξέχοντα την Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και ταυτόχρονη παρουσία σημαντικών πολιτειακών και Κοινοτικών παραγόντων έδωσε την απαραίτητη βαρύτητα για την δημιουργία ενός θεσμού.

Η δημιουργία του θεσμού αυτού δημιουργεί το απαραίτητο υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός συστηματοποιημένου διαλόγου αποτελώντας μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων όχι μόνο στο Ελλαδικό χώρο, αλλά τουλάχιστον για όλη τη λεκάνη της Μεσογείου.

Για το σκοπό αυτό στόχος είναι η οργάνωση ενός νέου συνεδρίου το 2020 το οποίο θα έχει στόχο πέρα της ανάπτυξης σημαντικών θεμάτων για τον κλάδο, να καταστήσει την Ελλάδα κέντρο για την ανάπτυξη της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.