Ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Διάστασης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό μέσω της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Βασικές Πτυχές, Θεσμικό Πλαίσιο

Ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Διάστασης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό μέσω της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Βασικές Πτυχές, Θεσμικό Πλαίσιο