Ο ρόλος της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στο νέο διατροφικό μοντέλο. Τεχνολογία και καινοτομία για την επίτευξη των στόχων

Ο ρόλος της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στο νέο διατροφικό μοντέλο. Τεχνολογία και καινοτομία για την επίτευξη των στόχων